“We zijn begonnen”

12-11-2019

Uitvoering “analytische fase” MIRT-verkenning A1-A30 gestart. Lees hier meer over doelstelling en onderzoek van deze verkenning.

Uitvoering “analytische fase” MIRT-verkenning A1-A30 gestart

Op 11 maart 2019 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat de Startbeslissing genomen voor de MIRT-verkenning A1-A30. Daarna hebben we achter de schermen hard gewerkt aan het selecteren van partijen om de werkzaamheden voor de verkenning uit te voeren. Dit is gelukt! Sinds begin juni zijn adviesbureaus Royal HaskoningDHV, Infram en BUCK aan de slag met de eerste fase van de MIRT-verkenning: het zoeken naar kansrijke oplossingen. De MIRT-verkenning wordt uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de gemeente Barneveld (namens de Regio Foodvalley) en de provincie Gelderland.

Wat is de doelstelling van de verkenning?

Doelstelling van de verkenning is te onderzoeken welke problemen er zijn op de A1 en A30 ter hoogte van aansluiting 15 Barneveld en aansluiting 16 Voorthuizen, welke mogelijke maatregelen er zijn om deze problemen voor nu én voor de toekomst (2030-2040) op te lossen en welke maatregelen hierbij het meest effectief zijn.

Wat is er de afgelopen maanden onderzocht en uitgevoerd?

Als eerste stap in de verkenning hebben we gekeken naar wat het probleem precies is: de probleemanalyse. Hiermee is duidelijk geworden welke problemen er zijn als het gaat om bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid binnen het projectgebied. Ten oosten van de aansluiting Barneveld is én blijft de capaciteit van de weg te klein om al het verkeer goed te laten doorstromen in de ochtend- en avondspits. Hierdoor neemt de vertraging op zowel de A1 als de A30 toe.

Daarnaast vinden er op de A1 in beide richtingen tientallen ongevallen per jaar plaats tussen vooral de Verzorgingsplaats Palmpol en aansluiting Voorthuizen. Dit komt met name door files en enkele onduidelijke situaties voor de weggebruiker.

Dankzij deze inzichten kunnen we gerichter zoeken naar oplossingsmogelijkheden voor de korte en de lange termijn.

Wat zijn we nu aan het onderzoeken?

In de komende maanden vindt er een intensief proces plaats samen met betrokken overheden, omwonenden en overige belanghebbenden. Door middel van gesprekken en (werk)sessies betrekken wij de omgevingspartijen nauw bij de totstandkoming van mogelijke oplossingen om de geconstateerde problemen en knelpunten op de A1-A30 aan te pakken.

Het samenstellen van de lijst van mogelijke oplossingen, de zogenaamde “longlist”, vindt plaats in ontwerp-ateliers. In een eerste sessie zijn ongeveer 15 oplossingsrichtingen geschetst. Bij deze sessie waren medewerkers betrokken van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincie Gelderland en de gemeente Barneveld.

In een tweede sessie zijn deze ideeën gedeeld met de klankbordgroep. Aanvullende ideeën en oplossingsmogelijkheden zijn aan de longlist toegevoegd. De klankbordgroep bestaat uit:

 • Aangrenzende gemeenten Putten, Nijkerk, Amersfoort, Ede, Apeldoorn
 • Provincie Gelderland
 • Regio Foodvalley
 • Waterschap Vallei en Veluwe
 • Veiligheidsregio
 • Hulpdiensten politie, brandweer en ambulance
 • Barneveldse Industriële Kring
 • Vertegenwoordigers van direct belanghebbenden Goudreinet/McDonalds/tankstation Tango
Ook u kunt uw voorstel voor het oplossen van de knelpunten per mail indienen. Hebt u ideeën over een mogelijke oplossing? Laat het ons uiterlijk 26 november 2019 weten per mail: verkenningA1A30@minienw.nl !

 

Wat moet er nog in deze fase onderzocht worden?

Doel van deze (analytische) fase is om te komen tot “kansrijke oplossingsrichtingen”. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de betrokken bestuursorganen (provincie Gelderland & Foodvalley) bepalen uiteindelijk deze kansrijke oplossingsrichtingen.

De longlist beoordelen we in de periode november 2019/februari 2020 per oplossingsrichting indiviudeel op:

 • doelbereik (probleemoplossend vermogen)
 • vergunbaarheid (externe effecten)
 • haalbaarheid (kosten, maakbaarheid, draagvlak)

Ook inventariseren we in deze fase potentiële ‘meekoppelkansen’. Dit gaat om kansen in het projectgebied die een meerwaarde voor het gebied kunnen geven, naast het verbeteren van de doorstroming op snelwegen. Een voorbeeld is waterberging. Ook kansen voor duurzaamheid worden in beeld gebracht.

Wat komt er na deze analytische fase?

We ontwerpen alle kansrijke oplossingsrichtingen gedetailleerd in de volgende (beoordelings)fase. Ook beoordelen we deze op hun doelbereik, effecten en haalbaarheid. Hieruit volgt een “Voorkeursbeslissing”. Deze voorkeursbeslissing wordt eind 2020 verwacht.

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen