Start van de tweede fase: nader onderzoek naar de 7 kansrijke oplossingen

23-04-2020

In deze volgende fase worden de 7 kansrijke oplossingsrichtingen verder onderzocht en beoordeeld om uiteindelijk te komen tot een voorkeursalternatief.

Met het vaststellen van de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen is fase 1 van de verkenning afgerond. Fase 2 van de Verkenning is inmiddels gestart. In deze fase worden de 7 kansrijke oplossingsrichtingen verder onderzocht en beoordeeld. Het doel is om uiteindelijk tot één oplossingsrichting te komen: het voorkeursalternatief.

De combinatie Royal HaskoningDHV/Infram/Buck Consultancy start met het in detail uitwerken van de 7 ontwerpen. Daarnaast gaan zij met behulp van zogenaamde ‘statische’ verkeersmodellen de hoeveelheid verkeer per oplossingsrichting voor het jaar 2030 berekenen. Hieruit blijkt of het verkeer goed kan doorstromen. Ook geven de berekeningen inzicht hoe de verkeersstromen wijzigen: kiest verkeer bijvoorbeeld voor een andere route als de A1 beter doorstroomt, welke route kiest het verkeer als de N301 niet meer direct aansluit op de A30? Vervolgens vinden aanvullende analyses plaats met behulp van ‘dynamische’ verkeersmodellen om extra inzicht te krijgen in de doorstroming op specifieke locaties zoals de nieuwe verbindingsbogen, aansluitingen en het onderliggend wegennet.

De uitkomsten van de verkeersberekeningen vormen de input voor de rekenmodellen voor de geluidbelasting en luchtkwaliteit. Uit deze rekenmodellen komt de verandering van de milieubelasting in de omgeving naar voren. Hiermee ontstaat ook inzicht in de eventueel te treffen maatregelen, zoals bijvoorbeeld geluidschermen of stil asfalt.

De resultaten van alle onderzoeken worden vastgelegd in het Verkenningenrapport. Daarin staan, naast de genoemde effecten op verkeer, geluid en luchtkwaliteit, ook de effecten beschreven op bijvoorbeeld natuurwaarden, landschap, het watersysteem, duurzaamheid, het ruimtegebruik in de omgeving en landschappelijke inpassing. Zo wordt het mogelijk om de verschillende alternatieven op al deze aspecten te vergelijken en een keuze te kunnen maken voor een voorkeursalternatief. Met hulp van een “Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse” worden verschillende effecten omgezet in “euro’s”, zodat bestuurders een afgewogen beslissing kunnen nemen over de vraag welk alternatief de beste oplossing biedt.

Eind 2020 leggen de partijen één oplossing (het voorkeursalternatief) voor aan de Minister, die hierover een besluit neemt. Dit voorkeursalternatief betekent de start van de volgende fase: de planuitwerkingsfase.

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen