Stand van zaken verkenning

15-07-2020

In april is de ‘Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen’ vastgesteld. Zeven ontwerpen zijn als kansrijk naar voren gekomen. Deze zeven hebben we in de afgelopen maanden verder uitgewerkt. Ook de verkeers- en milieueffecten zijn onderzocht.

Uitwerking van de ontwerpen
Aan de hand van eisen en richtlijnen voor bijvoorbeeld veiligheid en maximumsnelheid zijn de zeven ontwerpen nu meer in detail uitgewerkt.

Vier oplossingsrichtingen zijn ontwerpen volgens de ‘Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen’ (ROA): ROA Trompet, ROA Ster, ROA Vogelbek en ROA Turbine. In deze ROA oplossingen wordt de N301 losgeknipt.

De andere drie oplossingsrichtingen met de benamingen ‘MIRT Optimalisatie II’, ‘Sober’ en ‘Haarlemmermeer’ zijn oplossingen waarbij de verbinding met de N301 volledig of deels in tact blijft. In de verdere uitwerking bleek dat ROA Ster en ROA Turbine veel op elkaar lijken. Daarom zijn deze samengevoegd tot één ontwerp (ROA Ster). Door deze samenvoeging wordt verder gegaan met zes ontwerpen.

Onderzoek naar verkeers- en milieueffecten
Om inzicht te krijgen in de doorstroming en veiligheid op de A1 en de A30, maar ook op het onderliggend wegennet hebben we verschillende berekeningen uitgevoerd. De voorlopige resultaten laten zien dat alle oplossingsrichtingen de bestaande file-knelpunten rondom de aansluiting A1-A30 oplossen en dat in alle oplossingsrichtingen de overall reistijden omlaag gaan. De effecten op het onderliggend wegennet lopen uiteen tussen de verschillende oplossingsrichtingen en worden met name beïnvloed door het al dan niet behouden van de aansluiting met de N301.

De uitkomsten van de verkeersberekeningen worden gebruikt voor het bepalen van de effecten op geluidbelasting en luchtkwaliteit. Naast deze effecten onderzoeken we ook andere milieueffecten, zoals op bodem, water en archeologie. Deze studies lopen nog.

Inpassingsvisie
Verder werken we aan een inpassingsvisie. Deze visie maakt zichtbaar wat de landschappelijke waarden en typische kenmerken zijn van de A1, de A30 en de omgeving. Het gaat hierbij onder meer om hoe de snelwegen straks met bomen en beplanting in het landschap passen. De visie schetst het (gewenste) zicht vanuit de omgeving op de aansluiting A1-A30 en het zicht van de weggebruiker op de Gelderse vallei.

Win-win
In de verkenning kijken we ook naar mogelijkheden om andere doelen en ambities van partijen in de regio mee te nemen bij de aanpassing van de aansluiting A1-A30. Dat zijn de zogenoemde meekoppelkansen. Het kan gaan om bestaande of om nieuwe initiatieven. Voorbeelden van meekoppelkansen zijn duurzaam materiaalgebruik, waterberging en een ‘multifunctionele hub’, ofwel een logistieke locatie met meerdere functies.

Kosten en (maatschappelijke) baten
Van alle oplossingsrichtingen is ook een kosteninschatting gemaakt. Die omvat zowel de kosten voor realisatie als voor langjarig onderhoud. Een Maatschappelijke kosten en baten analyse (MKBA) wordt nog opgesteld. In deze MKBA worden de kosten van iedere oplossingsrichting afgezet tegen de maatschappelijke baten. 

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen