Vervolgstappen naar Voorkeursalternatief

Figuur: schematisch overzicht van vervolgstappen naar Voorkeursalternatief (zie onderstaande tekst voor meer informatie)
30-09-2020

Na een periode van onderzoek, werken we toe naar het vaststellen van een Voorkeursalternatief.

De zes kansrijke oplossingsrichtingen zijn verder uitgewerkt en beoordeeld op onder andere doelbereik, verkeers- en milieueffecten en kosten/baten. Bewoners en bedrijven hebben voorkeuren en aandachtspunten meegegeven. Al deze informatie wordt benut om tot een weloverwogen keuze te komen. 

Bestuurlijke besluitvorming
De bestuurders van de betrokken partners (Provincie Gelderland, gemeente Barneveld, Regio Foodvalley en Rijkswaterstaat) maken eind september gezamenlijk een keuze voor een voorlopig Voorkeursalternatief. We spreken hier van een voorlopig Voorkeursalternatief, omdat de bestuurders advies uitbrengen aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Ook maken het Ministerie en de regio nog nadere afspraken over de bekostiging. Het streven is dat de Minister eind november, in het Bestuurlijk Overleg MIRT, het Voorkeursalternatief vaststelt. Na dit formele moment informeren wij u over de gekozen oplossingsrichting en het vervolgproces.

Volgende fase
De vaststelling van het Voorkeursalternatief markeert het einde van de Verkenning. Na de Verkenning volgt de Planuitwerking. In die fase wordt het Voorkeursalternatief in detail uitgewerkt en onderzocht. Resultaat van de Planuitwerkingsfase is een (ontwerp) Trac├ębesluit. Dit besluit wordt ter inzage gelegd en staat open voor zienswijzen en beroep.

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen