Verkenning afgerond, start planuitwerking

Figuur: planning vervolgFiguur: planning vervolg
24-02-2021

Met de vaststelling van het voorkeursalternatief Sober+ is de verkenningsfase afgerond.

In de afgelopen 1,5 jaar zijn in de verkenning meerdere oplossingsrichtingen ontworpen. Deze zijn beoordeeld op onder andere verkeers- en milieueffecten en kosten/baten. Het Verkenningenrapport A1-A30 beschrijft hoe het voorkeursalternatief tot stand is gekomen.

Het gehele Verkenningenrapport A1-A30 Barneveld en de samenvatting van dit rapport vindt u in de Bibliotheek op deze website. Daar vindt u ook de onderliggende deelrapporten.

Start volgende fase: planuitwerking

Het voorkeursalternatief toont op hoofdlijnen hoe de aansluiting A1-A30 er in de toekomst uit zal zien. In de volgende fase werkt Rijkswaterstaat Sober+ in meer detail uit. Ook worden er nog (milieu)onderzoeken gedaan en worden milieumaatregelen uitgewerkt als die noodzakelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan eventuele geluidschermen om geluidbelasting te verlagen, of aan maatregelen ten aanzien van stikstofdepositie.

Het is mogelijk dat het ‘ruimtebeslag’ van het huidige ontwerp van Sober+ bij de verdere uitwerking wijzigt, omdat in de planuitwerking de inpassing van de weg nader wordt bekeken. Verder zal er tijdens de planuitwerking bijzondere aandacht zijn voor de verkeersveiligheid van het ontwerp en voor de raakvlakken met het project A28/A1 Knooppunt Hoevelaken.

De planuitwerking resulteert in een ontwerptracébesluit dat ter inzage wordt gelegd. Dit zal waarschijnlijk in 2023 gereed zijn. Omdat de A1-A30 aansluit op de plannen van de A28/A1 knooppunt Hoevelaken is de realisatietermijn afhankelijk van een onherroepelijk Tracébesluit A28/A1 knooppunt Hoevelaken.

Informatie en reactie

Ook in de planuitwerking houden wij u op de hoogte van het project. In de volgende nieuwsbrief informeren we u over de manier waarop we u tijdens de planuitwerking informeren en betrekken. Heeft u nu vragen, suggesties of een andere reactie? Laat het ons weten via het contactformulier.

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen